1. Generelt

Følgende abonnementsbetingelser er gældende for medlemskaber hos Diætklinikken ApS, Grønnegade 3C, 4000 Roskilde, CVR-nr. 29219648 (herefter DiætistHuset). DiætistHuset er en del af Diætklinikken ApS.

Aftaler om abonnement indgået i DiætistHusets klinikker og via DiætistHusets digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter medlemmet) og DiætistHuset.  

 

2. Abonnement

2.1 Vilkår for oprettelse af abonnement

Ved oprettelsen af abonnement skal medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles DiætistHuset. Det er medlemmets ansvar, at DiætistHusets til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

 

2.2 Abonnementstyper 

Oversigt over DiætistHusets til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes på DiætistHusets hjemmeside: https://diaetisthuset.dk/priser/

Et abonnement hos DiætistHusets giver mulighed for en eller flere samtaler afhængigt af abonnementstype på en af DiætistHusets fysiske klinikker eller som online konsultation. Abonnementet er betinget af, at man allerede har købt en opstartskonsultation.

Et abonnement hos DiætistHuset er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges (se 6.1 opsigelse). Et abonnement er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Abonnement giver medlemmet adgang til at benytte de services, der er omfattet af abonnementet. 

Abonnementet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

 

2.3. Umyndige

Hvis medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal medlemmet, for at oprette et abonnement, møde op på en af DiætistHusets klinikker med sin værge eller benytte en digital løsning anvist af DiætistHuset. I forbindelse med indgåelse af abonnement skal begge parter fremvise gyldig billede-legitimation. Værgen indestår for den mindreårige og hæfter for ethvert krav, som DiætistHuset måtte have mod medlemmet i medfør af abonnementet.

 

2.4 Anden betaler end medlemmet

Ved oprettelse af abonnement, hvor en anden end medlemmet betaler (herefter anden betaler), skal medlemmet og anden betaler begge møde op på en af DiætistHusets klinikker med gyldig billede-legitimation eller benytte en digital løsning anvist af DiætistHuset. 

Anden betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for abonnementet, som anden betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der evt. påløber i forbindelse med abonnementet. Anden betaler hæfter for ethvert krav, som DiætistHuset måtte have mod medlemmet i medfør af abonnementet.

 

2.5 Medlemmets ændring af medlemskabstype

Medlemmet har til enhver tid mulighed for at skifte til anden type abonnement (se. pkt. 2.2) uden gebyr. Ændringen vil træde i kraft ved næstkommende månedsskifte. Ændring af abonnementstype kan dog ikke ske i forbindelse med en opsigelsesperiode.

Hvis medlemmet ændrer en abonnementstype købt til kampagnepris (herunder ændrer abonnementstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder og medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

 

2.6 Pause

Medlemmet kan sætte sit abonnement på pause én måned årligt uden betaling af gebyr. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, i forbindelse med opsigelses- eller anden form for bindingsperiode på medlemskabet. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause vil til enhver tid være tilgængelige via Diætisthusets hjemmeside.

 

2.7 Booke tid hos en diætist

Du kan booke tid hos en diætist ved at benytte online booking på DiætistHusets hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice. DiætistHuset forpligter sig til, at der er ledige tider hos en af vores diætister til samtaler ved booking 14 dage før tidspunkt for afholdelse af samtalen. Vi prøver altid på at imødekomme vores kunders ønsker, men det er ikke sikkert, at du kan finde en tid, som passer på dit ønskede tidspunkt, men via online booking på DiætistHusets hjemmeside kan du skabe et overblik over ledige tider. Vi anbefaler, at du altid booker tider til samtaler 3 mdr. frem, således at du kan finde tidspunkter som passer dig.

Vær opmærksom på, at DiætistHuset ikke kan garantere, at du kan få den samme diætist gennem hele dit forløb, og at der kan forekomme tilfælde, hvor diætisten er nødsaget til af aflyse en samtale. I tilfælde heraf vil du modtage information omkring den enkelte aflysning via den e-mail, som du har opgivet til DiætistHuset. DiætistHuset yder ikke kompensation i dette tilfælde, men du kan med det samme booke en ny tid til afholdelse af ny samtale via DiætistHusets hjemmesiden eller ved at kontakte kundeservice.

 

2.8 Afbudspolitik

Afbud modtages senest 48 timer inden aftalt tid via online booking på DiætistHusets hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice. Man kan IKKE melde afbud pr. SMS. Afbuddet skal ske senest 48 timer inden den planlagte samtale, ellers vil samtalen anses som værende brugt og kan ikke refunderes eller afholdes senere. Ved sygdom gør DiætistHusets afbudspolitik sig gældende. Ved sygdom kan medlemmet booke en ny tid i indeværende måned, men når medlemmet ikke at blive rask inden månedsskifte, eller ønsker medlemmet ingen af de ledige tider, der bliver tilbudt inden næste månedsskifte indtræder, bortfalder retten til samtalen.

 

3 DiætistHusets hjemmeside

DiætistHuset kan give medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab via deres hjemmeside. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at medlemmet logger på og benytter personlige loginoplysninger modtaget fra DiætistHuset.

Medlemmet er ansvarlig for at opbevare login-oplysninger til DiætistHusets hjemmeside på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre; fx til uretmæssig adgang eller køb. Ved mistanke om misbrug skal DiætistHuset informeres straks, også skriftligt.

DiætistHuset er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved DiætistHusets App eller hjemmeside, herunder i forbindelse med bestilling og afmelding af tider m.v. 

 

4. Betaling

Medlemmet skal betale månedligt for løbende abonnement og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til DiætistHusets til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for abonnementet; herunder anden betaler. Et løbende abonnement hos DiætistHuset kræver, at medlemmet er tilmeldt en af DiætistHusets anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger.

Den månedlige betaling for abonnementet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at abonnementet, gebyrer og ydelser betales rettidigt. Den automatiske betaling for abonnementet begynder ved kommende månedsskifte. Betalingen forfalder dagen inden en ny periode start.

 

4.1.  Automatiske betalinger

Det er kun muligt at betale abonnementet automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af DiætistHuset anvist betalingstjeneste.

Det er medlemmets/anden betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan DiætistHuset opkræve det til enhver tid gældende gebyr jf. DiætistHusets prisside.

 

4.2 Manglende eller for sen betaling

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-mail. DiætistHuset opkræver rykkergebyr efter DiætistHusets gældende takster.

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har DiætistHuset ret til uden varsel at blokere abonnementet, så medlemmet ikke kan afholde samtaler med diætisten. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har DiætistHuset ret til uden yderligere varsel at ophæve abonnementet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. 

DiætistHuset forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af DiætistHuset eller af DiætistHusets eksterne samarbejdspartnere.

 

4.3 Refundering af tilgodehavender

I tilfælde af et tilgodehavende hos DiætistHuset, vil DiætistHuset som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede abonnement. Hvis abonnementet er ophørt og medlemmet/anden betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til DiætistHusets kundeservice via kontaktformularen på DiætistHusets hjemmeside. Refundering kun kan ske til danske bankkonti.

 

5. Ændringer

5.1. Ændring af abonnementsbetingelser

DiætistHuset kan løbende foretage ændringer af abonnementsbetingelserne. Ændringer vil blive meddelt i god tid via DiætistHusets digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter DiætistHuset medlemmet om ændringen med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige abonnementet i overensstemmelse med pkt. 6.1. 

 

5.2 Ændring af abonnementstyper

DiætistHuset kan løbende foretage ændringer i udbudte abonnementstyper, tjenester og produkter. DiætistHuset varsler medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

 

5.3 Prisændringer

DiætistHuset kan løbende foretage prisændringer. DiætistHuset kan foretage regulering af abonnementsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til DiætistHusets levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav, nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation samt som følge af udvidelser af eller ændringer i DiætistHusets abonnementer og tjenester. Såfremt DiætistHuset foretager sådanne prisændringer, underretter DiætistHusets medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1.

 

5.4 Gebyrændringer

DiætistHuset kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af abonnementsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for DiætistHuset til håndtering af kundehenvendelser eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af DiætistHusets forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af DiætistHusets til enhver tid gældende prisliste samt DiætistHusets digitale kanaler. Såfremt DiætistHuset indfører nye gebyrer underretter DiætistHuset medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter DiætistHuset medlemmet herom med 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.

 

6 Opsigelse/ophævelse

6.1 Medlemmets opsigelse

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn.

En opsigelse kan ske via selvbetjening på DiætistHusets hjemmeside eller via henvendelse til DiætistHusets abonnementsservice på info@diaetisthuset.dk.

Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra DiætistHuset. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det medlemmet/anden betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet. 


6.2 Påsigelse af abonnement med bindingsperiode

Hvis medlemmet har tegnet abonnement med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1. 

 

6.3 DiætistHusets opsigelse

DiætistHuset kan til enhver tid opsige medlemmets abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis DiætistHuset fx opsiger medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

 

6.4 DiætistHusets ophævelse

DiætistHuset har ret til at ophæve medlemmets abonnement, hvis medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for DiætistHuset. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af abonnement eller login-oplysninger.

 

7. Fortrydelsesret

Ved køb af et medlemskab har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.

Hvis medlemmet gør brug af abonnement inden fortrydelsesfristen er udløbet, så bortfalder fortrydelsesretten.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give DiætistHuset en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at medlemmet henvender sig til DiætistHusets medlemsservice via DiætistHusets hjemmeside. Medlemmet/anden betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. 

 

8. Behandling af persondata

Når et abonnement oprettes i DiætistHuset, samt når medlemmet benytter sig af DiætistHusets øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler DiætistHuset diverse personlige oplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.

 

9. Klageadgang

Hvis medlemmet vil klage over sit køb af abonnement, skal medlemmet henvende sig til DiætistHusets abonnementsservice.

Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos DiætistHuset ved at indbringe en klage for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Onlineplatformen indeholder informationer om mulighederne for en udenretlig tvistbilæggelse af en klage. Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen, hvis medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land.

 

10. Ansvar og ansvarsbegrænsning

10.1. Ansvar i henhold til dansk ret

Parterne er ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. DiætistHuset er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom DiætistHuset ikke er ansvarlig for indirekte tab. 

 

10.2. Kompensations- og erstatningskrav

Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis medlemmets muligheder for at benytte DiætistHusets klinikker er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af DiætistHuset. DiætistHuset er forpligtet til at tilbyde medlemmet, at samtalerne kan foretages online i den periode, hvor medlemmet ikke kan benytte sig af DiætistHusets fysiske klinikker.

 

10.3. Force Majeure 

Såfremt DiætistHuset ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for DiætistHusets kontrol, og som DiætistHuset ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden i den periode, force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve abonnementet i den pågældende periode, men medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt medlemmet har forudbetalt medlemskab og DiætistHuset ikke kan opfylde sine forpligtelser over for medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan medlemmet ikke kræve et sådan forudbetalt abonnement helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis abonnement fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil DiætistHuset modregne værdien af det forudbetalte abonnement for perioden i efterfølgende fakturering af medlemmet.

 

11. Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse abonnementsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole.

 

12. Kontaktinformation

Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er medlemmet velkommen til at kontakte DiætistHuset via kontaktformular på DiætistHusets hjemmeside.

Generelle betingelser

Disse betingelser finder anvendelse på køb af kostvejledning på en af DiætistHusets klinikker eller via onlinekonsultation. DiætistHuset ejes af Diætklinikken ApS, CVR-nr. 29219648, Grønnegade 3c, 4000 Roskilde. 

 

1 Book tid hos en diætist

Du kan booke tid hos en diætist ved at benytte online booking på DiætistHusets hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice. Vi prøver altid på at imødekomme vores kunders ønsker, men det er ikke sikkert, at du kan finde en tid, som passer på dit ønskede tidspunkt, men via online booking på DiætistHusets hjemmeside kan du skabe et overblik over ledige tider. Vi anbefaler at du altid booker tider til samtaler 3 mdr. frem, således at du kan finde tidspunkter som passer dig. 

Vær opmærksom på, at Diætklinikken ikke kan garantere, at du kan få den samme diætist gennem hele dit forløb, og at der kan forekomme tilfælde, hvor diætisten er nødsaget til af aflyse en samtale. I tilfælde heraf vil du modtage information omkring den enkelte aflysning via den e-mail, som du har opgivet til DiætistHuset. DiætistHuset yder ikke kompensation i dette tilfælde, men du kan med det samme booke en ny tid til afholdelse af ny samtale via DiætistHusets hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice. 

 

2 Afbudspolitik

Afbud modtages senest 48 timer inden aftalt tid via online booking på DiætistHusets hjemmeside eller ved at kontakte kundeservice. Man kan IKKE melde afbud pr. SMS. Kunder kan selv ændre og slette tider via DiætistHusets hjemmeside indtil 48 timer før aftalt tid. Hvis kunder udebliver eller ikke melder afbud rettidigt, vil de blive opkrævet det fulde honorar.

 

3 Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms. Ved levering ikke til adresser uden for Danmark.

 

4 Betaling

Du kan vælge at betale med Mobilepay eller med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, MasterCard. 

 

5 Rykkergebyr/renter 

Betales der ikke rettidigt efter faktura/kontoudtog og en påmindelse, pålægges et rykkergebyr DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 3. rykker, overgår kravet til inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

6 Fortrydelsesret og udløbsdato

Der ydes ikke fortrydelsesret for ubrugte konsultationer i klippekort. Klippekort er gældende i 1 år efter købsdato.

Pakkeforløb købt før september 2021 er fortsat gældende i 2 år efter købsdato. 

 

7 Oplysninger om behandling af personoplysninger

Hos Diætklinikken ApS behandler vi oplysninger om vores kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.

Diætklinikken ApS er ansvarlig for, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen.

Ved etableringen af et kundeforhold til klinikken giver du samtykke til ovenstående. Uden samtykke til klinikkens behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Som kunde har du ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om din journal eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Du har som kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Du har ret til at trække din samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

 

8 Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte vores kundeservice på info@diaetisthuset.dk. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan man sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser for digitale varer

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af digitale produkter på DiætistHusets webshop. DiætistHuset ejes af Diætklinikken ApS, CVR-nr. 29219648, Grønnegade 3 c, 4000 Roskilde.

 

Bestilling 

Diætisthuset.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig. For at handle på Diætisthuset.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Når du gennemfører en bestilling, vil du automatisk modtage en kvittering for modtagelse af din bestilling. Du bedes være opmærksom på, at bestillings-bekræftelsen ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Vi forbeholder os derfor ret til at annullere bestillingen som følge af udsolgte varer, tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lign. situationer.

 

Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms. Ved levering ikke til adresser uden for Danmark.

 

Betaling

Du kan vælge at betale med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, MasterCard. Når du betaler med kort, hæver vi først beløbet på din konto, når dine varer afsendes fra os.

 

Rykkergebyr/renter  

Betales der ikke rettidigt efter faktura/kontoudtog og en påmindelse, pålægges et rykkergebyr DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 2. rykker, overgår kravet til inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Levering

E-bøger og kurser til download leveres via en e-mail, som indeholder et download-link. Du modtager først din bestillingsbekræftelse og derefter din ordrebekræftelse, som indeholder et link, hvorfra du kan downloade dit produkt. Leveringen sker via e-mail.

 

Leveringstiden for digitale produkter er normalt 5 minutter, afhængig af hvor hurtigt e-mailen med linket når frem til din mailboks.

 

Vandmærkning af digitale produkter

Digital vandmærkning er en måde at beskytte ophavsretligt materiale på. Når du køber og downloader materiale til download gennem Diætisthuset.dk, bliver filerne stemplet med et digitalt vandmærke. Vandmærket består af information i filen, indeholdende dit ordrenummer. Vandmærkningen påvirker ikke filformatet og besværliggør hverken download eller anvendelse af filerne. Vandmærket dokumenterer, at de filer, du downloader, tilhører dig. Al kopiering, udover til dit private brug, og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at filerne ikke spredes videre til andre brugere, og for at tage sikkerhedskopi til eget brug. Hvis dine filer kommer på afveje og fx havner på et fildelingssite, kan vi ved hjælp af en dekoder finde frem til dit ordrenummer. Vandmærkningen fortsætter, selvom filen overspilles fra en enhed til en anden. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du udelukkende køber brugsretten til personlig brug.

 

Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret på e-bøger, kurser til download, såfremt der er klikket på linket og download er påbegyndt. Er der ikke klikket på linket, tilbyder vi 14 dages returret på digitale varer.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail til info@diaetisthuset.dk

hvor du oplyser, at du fortryder dit køb. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

 

Returnering af varen og returomkostninger

Digitale varer skal sendes retur til DiætistHuset.dk, er det DiætistHusets ansvar at deaktivere den digitale vare.

Fragtudgiften ved at returnere fysiske produkter Diætisthuset.dk påhviler dig som forbruger. Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du inden 14 dage modtage en anvisning på det betalte beløb.

Returadresse: DiætistHuset, Grønnegade 3 c, 4000 Roskilde.

 

Tilbagebetaling

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

 

Afprøvning af varen

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer, der har været afprøvet ved at klikke på download-linket.

Dit køb af omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid”, efter at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig. Du kan reklamere ved at kontakte os via e-mail info@diaetisthuset.dk. Afhængig af den konkrete situation, vil du modtage de videre instrukser.

 

 

Rettigheder

Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

 

Systemkrav

Brug af produkter til download forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller dataabonnement for at muliggøre streaming af digitalt indhold.

 

Cookies

Ved at benytte Diætisthuset.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg, og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Du kan læse mere om vores brug af cookies via linket https://diaetisthuset.dk/cookies/ eller via genvejen ''Cookies'' i bunden af DiætistHusets hjemmeside.

 

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte vores kundeservice på info@diaetisthuset.dk. Hvis det ikke lykkedes os at finde en løsning, kan man sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk 

 

 

Loading...